Hướng dẫn tra cứu thông tin hợp đồng

Hướng dẫn tra cứu thông tin hợp đồng

- Đăng nhập My BVLife trên máy tính hoặc qua ứng dụng trên Apple Store trên iPhone hoặc CH Play trên máy điện thoại Android.
- Chọn vào Truy vấn Hợp đồng/ tài khoản cá nhân
- Màn hình hiển thị Danh sách các Hợp đồng bảo hiểm mà Khách hàng tham gia với Bảo Việt Nhân thọ
- Chọn thông tin tra cứu tại Menu:
[] Thông tin chung: Thông tin chung về Hợp đồng, về Quyền lợi bảo hiểm, về Phí bảo hiểm của Hợp đồng.
[] Thông tin khách hàng: Thông tin Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng.
[] Giá trị tài khoản.
[] Quá trình đóng phí.
[] Phí và Chi phí.
[] Giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
[] Hoá đơn điện tử: Hoá đơn của các kỳ phí đã thanh toán.
[] Thông báo thường niên.


Đăng nhập My BVLIFE
Tài liệu và biểu mẫu