Hướng dẫn xem lại lịch sử đóng phí

Hướng dẫn xem lại lịch sử đóng phí

Đăng nhập My BVLife trên máy tính hoặc qua ứng dụng trên Apple Store trên iPhone hoặc CH Play trên máy điện thoại Android.
- Chọn vào Truy vấn Hợp đồng/ tài khoản cá nhân
- Màn hình hiển thị Danh sách các Hợp đồng bảo hiểm mà Khách hàng tham gia với Bảo Việt Nhân thọ
- Chọn thông tin tra cứu tại Menu:
[] Thông tin chung: Thông tin chung về Hợp đồng, về Quyền lợi bảo hiểm, về Phí bảo hiểm của Hợp đồng.
[] Thông tin khách hàng: Thông tin Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng.
[] Giá trị tài khoản.
[] Quá trình đóng phí.
[] Phí và Chi phí.
[] Giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
[] Hoá đơn điện tử: Hoá đơn của các kỳ phí đã thanh toán.
[] Thông báo thường niên.


Đăng nhập My BVLIFE

Tài liệu và biểu mẫu