Thêm Quà Tặng, Tăng Bảo Vệ (đã kết thúc)

Thời gian khuyến mại:

01/05/2020 - 01/07/2020

Địa bàn (Phạm vi) thực hiện khuyến mại

Toàn quốc

Hình thức khuyến mại:

Tặng quà cho khách hàng khi tham gia Hợp đồng mới kèm theo Sản phẩm bổ trợ trong thời gian khuyến mại.

Quà tặng khuyến mại:

Túi y tế & bộ sơ cứu y tế gia đình do Bảo Việt Nhân thọ đặt sản xuất

Điều kiện tham gia:

  • Là Khách hàng cá nhân tham gia Hợp đồng chính kèm theo ít nhất 02 sản phẩm bổ trợ
  • Phí bảo hiểm định kỳ quy năm của 01 Hợp đồng chính và các sản phẩm bổ trợ từ 11.000.000 đồng trở lên.
  • Phí bảo hiểm định kỳ đầu tiên của Hợp đồng chính không thấp hơn 5.000.000 đồng
  • Tổng phí quy năm của các Sản phẩm bổ trợ không thấp hơn 1.000.000 đồng (Không tính phí 02 sản phẩm bổ trợ R18, R19)
  • Ngày nộp phí bảo hiểm ước tính (sau đây gọi là Ngày hiệu lực Hợp đồng) nằm trong thời gian khuyến mại và Ngày phát hành Hợp đồng không quá ngày 08/07/2020.

Thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại