Bảo hiểm đầu tư

Ngoài các sản phẩm bảo hiểm truyền thống, dòng sản phẩm bảo hiểm nhóm - liên kết đầu tư của Bảo Việt Nhân thọ là một chọn lựa phù hợp cho những doanh nghiệp muốn kết hợp bảo vệ với đầu tư sinh lời. Bạn có thể linh hoạt trong kế hoạch đóng phí, lựa chọn thời hạn đóng phí, chọn lựa Số tiền bảo hiểm,…để phù hợp với tình hình tài chính của Doanh nghiệp  trong mỗi thời kỳ, đồng thời mang lại quyền lợi tối ưu nhất cho đội ngũ nhân viên của mình,.

Quyền lợi

Quyền lợi gia tăng thu nhập hàng năm

Là một chọn lựa phù hợp cho những doanh nghiệp muốn kết hợp bảo vệ với đầu tư tài chính gia tăng thu nhập cho nhân viên. Doanh nghiệp có thể linh hoạt trong kế hoạch đóng phí, lựa chọn thời hạn đóng phí, chọn lựa Số tiền bảo hiểm,…để phù hợp với tình hình tài chính của mình  trong mỗi thời kỳ, đồng thời mang lại quyền lợi tối ưu nhất cho đội ngũ nhân viên của mình.

Quyền lợi bảo vệ

Giải pháp cung cấp quyền lợi bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn giúp Doanh nghiệp, tổ chức có một khoản tài chính để hỗ trợ gia đình nhân viên trong trường hợp họ bị tử vong hoặc thương tật.

Minh họa Quyền lợi

Điều kiện tham gia

Đối tượng được bảo hiểm

  • Là Người lao động trong Doanh nghiệp, khách hàng đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Doanh nghiệp
  • Là nhân viên, hội viên, thành viên hoạt động thường xuyên của các Doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội.

Bên mua bảo hiểm

  • Là người sử dụng lao động
  • Là tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị...

Thông tin khác

- Tờ rơi giới thiệu sản phẩm Bảo hiểm đầu tư dành cho doanh nghiệp

Điều khoản (đính kèm)

Trên đây là những nội dung tóm lược về chương trình bảo vệ kết hợp tích lũy tài chính dành cho nhân viên của doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản mẫu hoặc liên hệ với Tư vấn tài chính của chúng tôi.