Ban lãnh đạo

BÀ Thân Hiền Anh

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

ông phạm ngọc sơn

Tổng Giám đốc

ÔNG nguyễn quang tâm

Phó Tổng Giám đốc