Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Quy trình Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

 • - Người nhận quyền lợi bảo hiểm có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Bảo Việt Nhân thọ về sự kiện bảo hiểm trong thời gian sớm nhất kể từ khi Người nhận quyền lợi bảo hiểm biết được sự kiện bảo hiểm và cung cấp các chứng từ theo quy định để giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

 • - Người nhận quyền lợi bảo hiểm phải lập hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và gửi tới Bảo Việt Nhân thọ trong thời hạn tối đa là 01 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm

Người nhận quyền lợi bảo hiểm có thể gửi hồ sơ đến Bảo Việt Nhân thọ thông qua 04 hình thức:

 • - Nộp hồ sơ trực tiếp tới Trụ sở Công ty hoặc Văn phòng đại diện tại 63 tỉnh, thành phố
 • - Nộp hồ sơ qua Tư vấn viên của Bảo Việt Nhân thọ
 • - Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Công ty
 • - Gửi hồ sơ trực tuyến qua ứng dụng MyBVLife của Bảo Việt Nhân thọ và gửi hồ sơ gốc đến Công ty

Người được nhận quyền lợi bảo hiểm có thể nhận được Thông báo về việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm thông qua các hình thức:

 • - Nhận Thông báo qua đường Bưu điện; và/hoặc
 • - Nhận Thông báo qua Tư vấn viên; và/hoặc
 • - Nhận Thông báo tại Trụ sở Công ty hoặc Văn phòng đại diện; và/hoặc
 • - Nhận Thông báo qua ứng dụng MyBVLife

Người được nhận quyền lợi bảo hiểm có thể lựa chọn nhận quyền lợi bảo hiểm bằng 01 trong 03 hình thức:

 • - Nhận tiền trực tiếp tại Trụ sở Công ty
 • - Nhận tiền bằng CMND/CCCD tại Ngân hàng
 • - Nhận tiền qua Tài khoản ngân hàng