Thể lệ đổi điểm Baoviet Loyalty

Là khách hàng cá nhân tham gia Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có tổng phí quy năm của tất cả các Hợp đồng còn hiệu lực từ 50 triệu đồng trở lên và không bao gồm phí đóng thêm.

PHÂN HẠNG KHÁCH HÀNG

- Tổng phí quy năm là tổng phí cam kết trên Hợp đồng tính theo năm của các Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực tại thời điểm xét hạng, không bao gồm khoản phí đóng thêm. Với Hợp đồng đóng phí 1 lần, phí quy năm được tính bằng 10% phí một lần. 
- Phân hạng khách hàng  xét 1 tháng một lần vào ngày 15 hàng tháng. Thời gian hiệu lực hạng là 12 tháng.

1 điểm tương đương 1 Việt Nam đồng.

TIÊU CHÍ TẶNG ĐIỂM

Điểm thưởng tích lũy phát sinh trong năm sẽ hết hạn vào 31/12 năm liền kề.
Ví dụ: Năm 2020 số điểm tích lũy chưa sử dụng của khách hàng là 500.000 điểm, số điểm này sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2021. Sau thời gian này, nếu khách hàng không sử dụng điểm thưởng của năm 2020, điểm sẽ không còn giá trị sử dụng.

LƯU Ý THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐIỂM