Khuyến mãi 01/03/2023

Chương trình khuyến mại "Tăng Bảo Vệ, Tặng Phí Đóng"

Bảo Việt Nhân thọ tổ chức chương trình khuyến mại

AN VUI SỐNG KHỎE - TĂNG BẢO VỆ, TẶNG PHÍ ĐÓNG

Thời gian khuyến mại:  Từ ngày 01/03/2023 đến ngày 30/06/2023. Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng hoặc hết ngân sách.

Phạm vi: Toàn quốc

Hình thức khuyến mại: Tặng quà

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  Quà tặng bằng tiền tương ứng với 20% phí bảo hiểm thực đóng của sản phẩm An Vui Sống Khỏe trong Hợp đồng.

Điều kiện tham gia:

Đối tượng được hưởng khuyến mại là Bên mua bảo hiểm cá nhân của Hợp đồng bảo hiểm mới được mua tại Bảo Việt Nhân thọ thỏa mãn đồng thời các điều kiện dưới đây:

  • Tham gia các Hợp đồng bảo hiểm là hàng hóa, dịch vụ khuyến mại thuộc chương trình khuyến mại này có kèm theo Sản phẩm bổ trợ An Vui Sống Khỏe.
  • Ngày nộp phí bảo hiểm ước tính (sau đây gọi là Ngày hiệu lực Hợp đồng) nằm trong thời gian khuyến mại và Ngày phát hành Hợp đồng không quá ngày 08/07/2023.
  • 01 Hợp đồng đủ điều kiện theo thể lệ chương trình chỉ được nhận 01 lần quà tặng trong chương trình khuyến mại này

Khách hàng tham gia Chương trình khuyến mại này vẫn được tham gia các Chương trình khuyến mại khác của Bảo Việt Nhân thọ.

Chi tiết thể lệ chương trình: xem tại đây