Thông tin mua sắm 04/12/2020

Kế hoạch mua sắm và thông báo mời cung cấp gói mua sắm "Tổ chức hậu cần cho chương trình hội nghị kinh doanh toàn quốc 2021 của Bảo Việt Nhân thọ tại thành phố Huế tháng 1/2021"

Kế hoạch mua sắm, tại đây

Thông báo mời cung cấp, tại đây