Thông tin mua sắm 18/11/2020

Kế hoạch mua sắm và thông báo mời cung cấp gói "Trang bị áo sơ mi đồng phục cho TVV nữ năm 2020"

Kế hoạch mua sắm và thông báo mời cung cấp gói Trang bị áo sơ mi đồng phục cho TVV nữ BVNT năm 2020": Tại đây

Thông báo mời cung cấp gói Trang bị áo sơ mi đồng phục cho TVV nữ BVNT năm 2020 : Tại đây