Tin tức tổng hợp 12/05/2014

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2013

Trong những năm qua, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục bám sát định hướng đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và thực hiện chiến lược tăng trưởng thận trọng, vững chắc. Năm 2013, tổng doanh thu đạt 8.481 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2013 đạt gần 6.306 tỷ đồng; doanh thu khai thác mới đạt 1.596 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với năm 2012. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 703 tỷ đồng.

Ngày 19/12/2013, Bộ Tài chính đã cho phép Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ được sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động tăng vốn điều lệ 2.000.000.000.000 (hai nghìn tỷ) đồng. Việc tăng vốn điều lệ nhằm tăng cường tiềm lực tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố sức mạnh niềm tin khách hàng, qua đó đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh ngày càng tăng của Bảo Việt Nhân thọ. Với việc tăng số vốn mới này, Bảo Việt Nhân thọ đã trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ về quy mô vốn.

Năm 2013, Tập đoàn Bảo Việt mà Bảo Việt Nhân thọ là đơn vị trực thuộc đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác với Sumitomo Life (Nhật Bản) về thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao năng lực. Những hoạt động này thể hiện cam kết tăng cường hội nhập, tiếp thu học hỏi những tiến bộ trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ của khu vực và thế giới, đồng thời phát huy những giá trị cốt lõi của mình.

Với mong muốn đa dạng hơn nữa giỏ sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng, trong năm 2013, Bảo Việt Nhân thọ đã tiếp tục cho ra mắt 3 sản phẩm bảo hiểm ưu việt: An Tâm Hạnh Phúc, An Hưng Thịnh Vượng, An Tâm Tri Kỷ. 

Phát huy truyền thống tốt đẹp “Đền ơn đáp nghĩa” và “Lá lành đùm lá rách”, trong năm 2013, Bảo Việt Nhân thọ đã chi gần 11 tỷ đồng để trao tặng hơn 1.000 suất học bổng An Sinh Giáo Dục; 4.000 suất quà Tết Thiếu Nhi, Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán cho các trẻ em nghèo hiếu học trên cả nước đồng thời tham gia vào quỹ An Sinh Xã Hội của Tập đoàn Bảo Việt.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013