Thông tin mua sắm 07/06/2023

Thông báo kế hoạch mua sắm Dich vụ đổi quà bằng điểm thưởng cho khách hàng

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời chào giá gói mua sắm Dịch vụ đổi quà bằng điểm thưởng cho Khách hàng: Tại đây

Thông báo mua sắm: Tại đây

Phiếu đăng ký thông báo Kế hoạch mua sắm: Tại đây