Thông tin mua sắm 04/01/2023

Thông báo kế hoạch mua sắm Dich vụ tổ chức hậu cần chương trình hội nghị kinh doanh toàn quốc 2023 tại Phú Quốc

Thông báo kế hoạch mua sắm Dich vụ tổ chức hậu cần chuowgn trình hội nghị kinh doanh toàn quốc 2023 tại Phú Quốc: Xem tại đây

Quyết định: Xem tại đây