Thông tin mua sắm 21/10/2022

Thông báo kết quả mời báo giá gói "Cung cấp lịch block ngày 366 tờ (size nhỏ), lịch giấy và lịch bàn 2023 cho BVNT"

Thông báo kết quả mới báo giá gói "Cung cấp lịch block ngày 366 tờ (size nhỏ), lịch giấy và lịch bàn 2023 cho BVNT"

Thông báo Tại đây

Quyết định: Tại đây