Lãi suất 01/05/2020

Thông báo các loại Lãi suất áp dụng trong bảo hiểm nhân thọ

Bảo Việt Nhân thọ thông báo về các loại lãi suất cho vay trong bảo hiểm nhân thọ:

- Kể từ ngày 01/05/2020, lãi suất áp dụng đối với tất cả các khoản tạm ứng từ Giá trị giải ước là 10%/năm

- Kể từ ngày 01/05/2020, lãi suất các khoản tự động tạm ứng từ Giá trị giải ước để đóng phí (vay phí tự động) là 0,84%/tháng.

- Kể từ ngày 01/05/2020, lãi suất áp dụng đối với khoản phí bổ sung trong trường hợp khôi phục hiệu lực hợp đồng, khôi phục số tiền bảo hiểm là 0,84%/tháng