Lãi suất 03/07/2018

Thông báo các mức lãi suất áp dụng cho Hợp đồng bảo hiểm

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ xin trân trọng thông báo các mức lãi suất áp dụng cho Hợp đồng bảo hiểm như sau:

1. Lãi suất áp dụng đối với các khoản Tạm ứng từ Giá trị giải ước/Giá trị hoàn lại

Từ ngày 15/01/2017, lãi suất áp dụng đối với các khoản tạm ứng từ Giá trị giải ước/Giá trị hoàn lại là 11%/năm.

2. Lãi suất áp dụng đối với các khoản tự động tạm ứng từ Giá trị giải ước/Giá trị hoàn lại để đóng phí bảo hiểm

Từ ngày 01/01/2017, lãi suất áp dụng đối với các khoản tự động tạm ứng từ Giá trị giải ước/Giá trị hoàn lại để đóng phí bảo hiểm là 0,92%/tháng.

3. Lãi suất áp dụng để tính lãi chậm thanh toán Quyền lợi bảo hiểm

Mức lãi suất áp dụng để tính lãi chậm trả cho số ngày quá hạn thanh toán Quyền lợi bảo hiểm áp dụng với sản phẩm An Bình Thịnh Vượng và An Hưng Phát Lộc là 11%/năm, với các sản phẩm khác áp dụng theo quy định tại Điều khoản Hợp đồng.

Từ khoá: lãi suất