Lãi suất 27/02/2018

Thông báo lãi suất công bố cho năm 2017 và lãi suất dự kiến cho năm 2018

Kính gửi Quý Khách hàng,

Năm tài chính 2017 đã kết thúc. Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ xin thông báo:

1. Lãi suất công bố áp dụng cho năm 2017:

  • Đối với các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung: 6,5%/năm
  • Đối với các hợp đồng bảo hiểm hưu trí: 6,75%/năm

Lãi suất công bố này được áp dụng để xác định số lãi đầu tư chính thức phân bổ cho các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung và các hợp đồng bảo hiểm hưu trí cho thời gian từ ngày 01/01/2017 đến hết 31/12/2017.

2. Lãi suất dự kiến áp dụng từ ngày 01/03/2018:

  • Đối với các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung: 6,25%/năm
  • Đối với các hợp đồng bảo hiểm hưu trí: 6,25%/năm

Lãi suất trên được sử dụng để tính Giá trị Kỹ thuật cho các hợp đồng chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 01/03/2018 theo quy định tại Điều khoản Hợp đồng

Trước thời điểm 01/03/2018, các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung và các hợp đồng bảo hiểm hưu trí tiếp tục sử dụng lãi suất dự kiến 6,25%/năm.

Từ khoá: lãi suất