Lãi suất 07/07/2015

Bảo Việt Nhân thọ thông báo các mức lãi suất áp dụng từ ngày 15/07/2015

Ngày 06/07/2015, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã ban hành Quyết định số 403/QĐ-BVNT thay thế cho Quyết định số 183/QĐ-BVNT ngày 19/03/2013 về việc quy định các loại lãi suất áp dụng trong BVNT chi tiết như sau:

1. Lãi suất áp dụng đối với các khoản vay tạm ứng áp dụng từ giá trị giải ước (GTGƯ):

Lãi suất áp dụng đối với các khoản vay tạm ứng áp dụng từ GTGƯ có thời hạn bắt đầu từ ngày 15/07/2015 là 0.92%/tháng. Khoản tạm ứng từ GTGƯ có thời hạn bắt đầu từ ngày 15/07/2015 được hiểu là khoản tạm ứng mới phát sinh từ ngày 15/07/2015 của những hợp đồng không có tạm ứng trước 15/07/2015 hoặc hợp đồng đã có tạm ứng trước ngày 15/07/2015 nhưng khoản tạm ứng này đã thanh toán hết này tạm ứng lại.

Các khoản tạm ứng phát sinh trước ngày 15/07/2015 vẫn còn số dư thì cũng được áp dụng mức lãi suất mới là 0.92%/tháng. Mức lãi suất 0.92%/tháng được áp dụng cả với những lần tạm ứng tiếp theo phát sinh trên cùng một hợp đồng có tạm ứng từ GTGƯ trước ngày 15/07/2015 và khoản tạm ứng này chưa được thanh toán tính đến hết thời điểm 15/07/2015.

2. Lãi suất áp dụng đối với các khoản tự động tạm ứng từ GTGƯ để đóng phí bảo hiểm (cho vay phí tự động)

Các khoản tự động tạm ứng từ GTGƯ để đóng phí bảo hiểm phát sinh trước ngày 15/07/2015 vẫn tiếp tục áp dụng mức lãi suất hiện hành cho đến hết ngày 14/07/2015

Kể từ ngày 15/07/2015, lãi suất áp dụng đối với những khoản tự động tạm ứng từ GTGƯ để đóng phí là 0.92%/tháng, không phụ thuộc vào khoản tạm ứng đó phát sinh trước hay sau thời điểm 15/07/2015.

3. Lãi suất áp dụng đối với khoản phí bổ sung trong trường hợp khôi phục hiệu lực hợp đồng, khôi phục số tiền bảo hiểm (niên kim): 0.92%/tháng

Lãi suất này được áp dụng để tính khoản phí và lãi suất bổ sung đối với yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng, khôi phục số tiền bảo hiểm (niên kim) phát sinh kể từ ngày 15/07/2015

Từ khoá: lãi suất