Lãi suất 31/01/2019

Thông báo lãi suất đầu tư/tỷ lệ bảo tức thực hiện năm 2018 và lãi suất đầu tư/tỷ lệ bảo tức dự kiến năm 2019

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ thông báo các loại lãi suất/bảo tức như sau:

1. Lãi suất đầu tư/tỷ lệ bảo tức công bố cho năm 2018 cho sản phẩm bảo hiểm truyền thống

(a) Lãi suất 8.5%/năm

Lãi suất trên được sử dụng để tính lãi chia (thêm) và tích lũy lãi chia được hưởng lãi theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ truyền thống có chia lãi cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 và chỉ áp dụng với Hợp đồng tiếp tục có hiệu lực trong năm 2019.

(b) Lãi suất 8.0%/năm

Lãi suất trên được sử dụng để tích lũy quyền lợi bảo hiểm định kỳ của các hợp đồng bảo hiểm (trừ hợp đồng A31) và niên kim đến hạn nhưng chưa nhận cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.

(c) Lãi suất 7.5%/năm

Lãi suất trên được sử dụng để tích lũy quyền lợi bảo hiểm định kỳ của các hợp đồng bảo hiểm A31 đến hạn nhưng chưa nhận, được hưởng lãi theo quy định của Điều khoản Hợp đồng cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.

(d) Tỷ lệ bảo tức công bố 2.5%/năm

Tỷ lệ bảo tức công bố trên được sử dụng để tính bảo tức công bố cho các hợp đồng bảo hiểm A32 cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 và chỉ áp dụng với Hợp đồng tiếp tục có hiệu lực trong năm 2019.

2. Lãi suất đầu tư/tỷ lệ bảo tức dự kiến thực hiện trong năm 2019 cho sản phẩm truyền thống.

(a) Lãi suất đầu tư dự kiến 6.5%/năm

Lãi suất trên được sử dụng để tính lãi chia (thêm) và tích lũy lãi chia cho khoảng thời gian từ 01/01/2019 đến ngày hợp đồng chấm dứt hiệu lực do các nguyên nhân: Người được bảo hiểm bị chết/TTTBVV hoặc đáo hạn trong năm 2019.

Lãi suất trên cũng được sử dụng để tích lũy quyền lợi bảo hiểm định kỳ (bao gồm cả hợp đồng bảo hiểm A31) và niên kim đến hạn nhưng chưa nhận, được hưởng lãi theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ, được trả trong năm 2019.

(b) Tỷ lệ bảo tức dự kiến 2.0%/năm

Tỷ lệ bảo tực dự kiến được sử dụng cho sản phẩm A32 để tính bảo tức trong khoảng thời gian từ 01/01/2019 đến ngày hợp đồng chấm dứt hiệu lực do các nguyên nhân: Người được bảo hiểm bị chết/bị bệnh lý nghiêm trọng lần 2 hoặc đáo hạn trong năm 2019.

Lưu ý: Với các hợp đồng chấm dứt hiệu lực/nhận các quyền lợi bảo hiểm có kèm lãi chia/lãi tích lũy/ bảo tức trong khoảng thời gian từ 1/1/2019 cho đến ngày lãi suất trên được áp dụng trên chương trình quản lý hợp đồng thì Bảo Việt Nhan thọ sẽ không thực hiện điều chỉnh lãi chia hay quyền lợi bảo hiểm (theo các lãi suất nêu tại điểm 1 và 2 trên).

3. Lãi suất đầu tư dự kiến thực hiện trong năm 2019 cho sản phẩm liên kết chung và sản phẩm hưu trí: 6.0%/năm

Lãi suất trên được sử dụng để dự kiến Giá trị Tài khoản Kỹ thuật cho các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung và các hợp đồng bảo hiểm hưu trí kể từ ngày 01/01/2019 theo quy định tại Điều khoản hợp đồng.

4. Lãi suất/bảo tức sử dụng trong minh họa Hợp đồng bảo hiểm cho tất cả các sản phẩm đang triển khai trong năm 2019:

Không thay đổi (giữ nguyên các mức lãi suất/bảo tức minh họa hiện hành)