Lãi suất 11/02/2015

Thông báo Lãi suất công bố cho năm 2014 và các lãi suất minh họa sử dụng trong Tài Liệu minh họa Hợp đồng bảo hiểm cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ liên kết chung

Kết thúc năm tài chính 2014, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ thông báo : Lãi suất công bố cho năm 2014 và các lãi suất minh họa sử dụng trong Tài Liệu minh họa Hợp đồng bảo hiểm cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ liên kết chung như sau:

1. Lãi suất công bố áp dụng cho năm 2014:  8,5%/năm

Lãi suất công bố trên được áp dụng để tính Giá trị Kỹ thuật (và trong trường hợp này cũng là Giá trị Tài khoản hợp đồng) tại 31/12/2014 cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ liên kết chung. Tức là, Lãi suất công bố này được áp dụng để xác định số lãi đầu tư chính thức phân bổ cho các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung cho thời gian từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015.

2. Lãi suất minh họa trong Tài liệu minh họa Hợp đồng bảo hiểm: 8%/năm, 6%/năm và Lãi suất cam kết tối thiểu

Quy định về lãi suất minh họa nêu trên được áp dụng kể từ ngày 05/02/2015 (tính theo ngày dự thảo minh họa hợp đồng bảo hiểm).

Trong đó, Lãi suất cam kết tối thiểu hiện đang áp dụng theo Quyết định số 924/QĐ-BVNT ngày 24/12/2014 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, đó là 5%/năm trong Hợp đồng đầu tiên, 4%/năm trong 08 năm Hợp đồng tiếp theo và 3%/năm trong các năm Hợp đồng còn lại.

Từ khoá: lãi suất