Lãi suất 01/01/2024

Thông báo lãi suất đầu tư/tỷ lệ bảo tức công bố năm 2023

Tổng Công ty thông báo các loại lãi suất/ bảo tức như sau:

A. LÃI SUẤT/BẢO TỨC CÔNG BỐ CHO NĂM 2023

1. Lãi suất đầu tư/tỷ lệ bảo tức công bố năm 2023 cho các hợp đồng truyền thống

(a) Lãi suất 6,5%/năm
Lãi suất trên được sử dụng để:

  • Tính lãi chia (thêm) và tích lũy lãi chia được hưởng lãi theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ cho các Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ truyền thống có chia lãi cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 và chỉ áp dụng với Hợp đồng đã có hiệu lực từ đủ 02 năm trở lên, đồng thời Hợp đồng phải tiếp tục có hiệu lực trong năm 2024.
  • Tích lũy Niên kim đến hạn nhưng chưa nhận của các Hợp đồng sản phẩm Niên kim nhân thọ, An Hưởng Điền Viên, An Bình Hưu Trí và tích lũy quyền lợi bảo hiểm định kỳ của các hợp đồng sản phẩm An Bình Thịnh Vượng được hưởng lãi theo quy định tại Điều khoản hợp đồng cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.

(b) Lãi suất 5,5%/năm
Lãi suất trên được sử dụng để:

  • Tích lũy quyền lợi bảo hiểm định kỳ của các hợp đồng bảo hiểm sản phẩm An Gia Tài Lộc, An Hưng Phát Lộc, quyền lợi lập nghiệp định kỳ của các hợp đồng sản phẩm An Sinh Lập Nghiệp, An Sinh Thành Tài và quyền lợi duy trì hợp đồng sản phẩm An Hưng Phát Lộc, An Khoa Trạng Nguyên đã phát sinh được hưởng lãi theo quy định tại Điều khoản hợp đồng cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.
  • Tính quyền lợi duy trì hợp đồng cho các Hợp đồng sản phẩm An Hưng Phát Lộc tương ứng với tỷ lệ quyền lợi duy trì hợp đồng 1,5% áp dụng với các quyền lợi duy trì hợp đồng phát sinh trong năm 2024.
  • Tính quyền lợi duy trì hợp đồng cho các Hợp đồng sản phẩm An Khoa Trạng Nguyên tương ứng với tỷ lệ quyền lợi duy trì hợp đồng 3,5% áp dụng với các quyền lợi duy trì hợp đồng phát sinh trong năm 2024.

(c) Tỷ lệ bảo tức công bố 1,00%/năm
Tỷ lệ bảo tức công bố trên được sử dụng để tính bảo tức công bố cho các hợp đồng bảo hiểm An Bình Thịnh Vượng cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.

2. Lãi suất công bố năm 2023 cho các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm hưu trí tự nguyện

(a) Đối với các Hợp đồng bảo hiểm liên kết chung thuộc các sản phẩm An Phát Hưng Gia, An Phúc Gia Lộc, An Phát Bảo Gia, An Tâm Học Vấn và An Phát Trọn Đời: 4,50%/năm

(b) Đối với với các Hợp đồng bảo hiểm liên kết chung thuộc sản phẩm An Phát Cát Tường - đóng phí định kỳ và An Phát Cát Tường - đóng phí một lần: 5%/năm

(c) Đối với các Hợp đồng bảo hiểm liên kết chung thuộc sản phẩm An Khang Hạnh Phúc - Chương trình Cao cấp, Nâng cao, Cơ bản: 5,25%/năm

(d) Đối với các Hợp đồng bảo hiểm hưu trí (Hưu trí Vững Nghiệp, Hưu Trí An Khang): 4,60%/năm.

Lãi suất công bố trên được áp dụng để xác định số lãi đầu tư chính thức phân bổ cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 đối với Hợp đồng bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm hưu trí còn hiệu lực tại thời điểm lãi suất này được cập nhật vào chương trình.

(e) Các khoản hưu trí tự nguyện đến hạn nhưng chưa nhận của các sản phẩm hưu trí Hưu trí Vững Nghiệp, Hưu Trí An Khang được tích lũy theo lãi suất đầu tư công bố là 5,00%/năm cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023.

B. LÃI SUẤT/BẢO TỨC DỰ KIẾN CHO NĂM 2024

1. Lãi suất đầu tư/tỷ lệ bảo tức dự kiến trong năm 2024 cho các hợp đồng truyền thống

(a) Lãi suất đầu tư dự kiến 5,50%/năm
Lãi suất trên được sử dụng để:

  • Tính lãi chia (thêm) và tích lũy lãi chia cho khoảng thời gian từ 01/01/2024 đến ngày hợp đồng chấm dứt hiệu lực cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ truyền thống có chia lãi do các nguyên nhân: Người được bảo hiểm tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc đáo hạn trong năm 2024.
  • Tích lũy quyền lợi bảo hiểm định kỳ của các hợp đồng sản phẩm An Bình Thịnh Vượng và niên kim đến hạn nhưng chưa nhận (sản phẩm Niên kim nhân thọ, An Hưởng Điền Viên, An Bình Hưu Trí) được hưởng lãi theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ được trả trong năm 2024.
  • Tích lũy quyền lợi bảo hiểm định kỳ (bao gồm sản phẩm An Gia Tài Lộc, An Hưng Thịnh Vượng, An Hưng Phát Lộc ), quyền lợi lập nghiệp định kỳ ( An Sinh Lập Nghiệp, An Sinh Thành Tài) và quyền lợi duy trì hợp đồng sản phẩm An Hưng Phát Lộc, An Khoa Trạng Nguyên đã phát sinh được hưởng lãi theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ được trả trong năm 2024.

(b) Tỷ lệ bảo tức dự kiến 1%/năm
Tỷ lệ bảo tức dự kiến được sử dụng cho sản phẩm An Bình Thịnh Vượng để tính bảo tức phát sinh (thêm) trong khoảng thời gian từ 01/01/2024 đến ngày hợp đồng chấm dứt hiệu lực do các nguyên nhân: Người được bảo hiểm tử vong/bị bệnh lý nghiêm trọng lần 2, đáo hạn và chấm dứt hiệu lực theo yêu cầu.

2. Lãi suất đầu tư dự kiến trong năm 2024 cho các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm hưu trí tự nguyện: 3,50%/năm

Lãi suất trên được sử dụng để :

  • Tính Giá trị kỹ thuật của các hợp đồng thuộc sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm hưu trí tự nguyện trong năm 2024 cho đến khi Bảo Việt Nhân Thọ có quy định khác (nếu có). Lãi suất dự kiến trên cũng được áp dụng với các sản phẩm mới (nếu có) được triển khai kể từ ngày 01/01/2024, trừ trường hợp Bảo Việt Nhân thọ có quy định khác.
  • Tích lũy các khoản hưu trí tự nguyện đến hạn chưa nhận của các sản phẩm hưu trí tự nguyện được hưởng lãi theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ được trả trong 2024.

Lưu ý: Với các hợp đồng chấm dứt hiệu lực/nhận các quyền lợi bảo hiểm có kèm lãi chia/lãi tích lũy/bảo tức trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2024 cho đến ngày lãi suất/bảo tức trên được áp dụng trên chương trình quản lý hợp đồng thì Bảo Việt Nhân thọ sẽ không thực hiện điều chỉnh lãi chia/bảo tức hay quyền lợi bảo hiểm (theo các lãi suất/tỷ lệ bảo tức nêu trên).