Lãi suất 20/02/2020

Thông báo Lãi suất công bố năm 2019 cho các Hợp đồng bảo hiểm Liên kết chung và bảo hiểm hưu trí

Thông báo Lãi suất công bố cho năm 2019 cho các Hợp đồng bảo hiểm Liên kết chung và bảo hiểm hưu trí

Kết thúc năm tài chính 2019, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ thông báo : Lãi suất công bố năm 2019 cho các Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ liên kết chung và bảo hiểm hưu trí như sau:

  • Đối với các Hợp đồng bảo hiểm liên kết chung thuộc sản phẩm An Phát Cát Tường: 6,40%
  • Đối với các Hợp đồng bảo hiểm liên kết chung thuộc các sản phẩm An Phát Trọn Đời, An Tâm Học Vấn, An Phát Hưng Gia, An Phúc Gia Lộc, An Phát Bảo Gia: 6,20%
  • Đối với các Hợp đồng bảo hiểm hưu trí: 6,00 %

Lãi suất công bố trên được áp dụng để xác định số lãi đầu tư chính thức phân bổ cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019 đối với các Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ liên kết chung và bảo hiểm hưu trí còn hiệu lực.

Với mức Lãi suất công bố này, Bảo Việt Nhân thọ là Doanh nghiệp có mức lãi suất công bố cao trong top 5 các công ty lớn nhất thị trường.

Báo cáo thường niên Quỹ Liên kết chung 2019

Báo cáo thường niên Quỹ Hưu trí tự nguyện 2019