Lãi suất 31/12/2019

Thông báo lãi suất đầu tư/tỷ lệ bảo tức công bố năm 2019 cho các sản phẩm truyền thống

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ thông báo các loại lãi suất/bảo tức như sau:

1. Lãi suất đầu tư/tỷ lệ bảo tức công bố cho năm 2019 cho sản phẩm bảo hiểm truyền thống

a. Lãi suất 7.0%/năm

Lãi suất trên được sử dụng để tính lãi chia (thêm) và tích lũy lãi chia được hưởng lãi theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ cho các Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ truyền thống có chia lãi cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019 và chỉ áp dụng với Hợp đồng đã có hiệu lực từ đủ 2 năm trở lên, đồng thời Hợp đồng phải tiếp tục có hiệu lực trong năm 2020.

b. Lãi suất 6.75%/năm

Lãi suất trên được sử dụng để tính lãi chia (thêm) và tích lũy lãi chia được hưởng lãi theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ cho các Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (bao gồm cả Hợp đồng An Hưng Thịnh Vượng) và niên kim đến hạn nhưng chưa nhận cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019

Lãi suất trên được sử dụng để tính quyền lợi duy trì Hợp đồng cho sản phẩm An Hưng Phát Lộc tương ứng với tỷ lệ quyền lợi duy trì Hợp đồng 2,75% áp dụng với các hợp đồng có phát sinh quyền lợi trong năm 2020, tức là đã có đủ hiệu lực từ 3 năm trở lên

c. Tỷ lệ bảo tức công bố 1.5%/năm

Tỷ lệ bảo tức công bố trên được sử dụng để tính bảo tức công bố cho các hợp đồng bảo hiểm An Bình Thịnh Vượng cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

2. Lãi suất đầu tư/tỷ lệ bảo tức dự kiến thực hiện trong năm 2020 cho sản phẩm truyền thống.

a. Lãi suất đầu tư dự kiến 6.25%/năm

Lãi suất trên được sử dụng để tính lãi chia (thêm) và tích lũy lãi chia cho khoảng thời gian từ 01/01/2020 đến ngày hợp đồng chấm dứt hiệu lực do các nguyên nhân: Người được bảo hiểm bị chết/TTTBVV hoặc đáo hạn trong năm 2020.

Lãi suất trên cũng được sử dụng để tích lũy quyền lợi bảo hiểm định kỳ (bao gồm cả hợp đồng bảo hiểm An Hưng Thịnh Vượng) và niên kim đến hạn nhưng chưa nhận, được hưởng lãi theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ, được trả trong năm 2020.

b. Tỷ lệ bảo tức dự kiến 1.25%/năm

Tỷ lệ bảo tực dự kiến được sử dụng cho sản phẩm An Bình Thịnh Vượng để tính bảo tức phát sinh (thêm) trong khoảng thời gian từ 01/01/2020 đến ngày hợp đồng chấm dứt hiệu lực do các nguyên nhân: Người được bảo hiểm bị chết/bị bệnh lý nghiêm trọng lần 2.

Lưu ý: Với các hợp đồng chấm dứt hiệu lực/nhận các quyền lợi bảo hiểm có kèm lãi chia/lãi tích lũy/ bảo tức trong khoảng thời gian từ 1/1/2020 cho đến ngày lãi suất/bảo thức trên được áp dụng trên chương trình quản lý hợp đồng thì Bảo Việt Nhân thọ sẽ không thực hiện điều chỉnh lãi chia/bảo tức hay quyền lợi bảo hiểm (theo các lãi suất nêu tại điểm 1 và 2 trên).

3. Lãi suất đầu tư dự kiến thực hiện trong năm 2020 cho sản phẩm liên kết chung và sản phẩm hưu trí: 5.5%/năm

Lãi suất trên được sử dụng để dự kiến Giá trị Tài khoản Kỹ thuật cho các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung và các hợp đồng bảo hiểm hưu trí kể từ ngày 01/01/2020 theo quy định tại Quy tắc, Điều khoản hợp đồng.

Từ khoá: lãi suất 2019