Lãi suất 31/03/2022

Báo cáo Thường niên Quỹ Hưu trí tự nguyện năm 2021

Với sự tin tưởng và ủng hộ không ngừng của Quý khách, trong năm 2021, Bảo Việt Nhân thọ đã đạt được những kết quả tốt trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng về giá trị Quỹ hưu trí tự nguyện trong điều kiện thị trường có nhiều biện động bất lợi:
• Tổng phí bảo hiểm năm 2021 đạt 106 tỷ đồng
• Giá trị quỹ hưu trí tự nguyện tại cuối năm 2021 đạt 1.209 tỷ đồng, tăng trưởng 14,5%.
Dự tính quỹ hưu trí sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong những năm tới.

Báo cáo thường niên Quỹ hưu trí tự nguyện năm 2021