Lãi suất 31/03/2022

Báo cáo Thường niên Quỹ Liên kết Chung năm 2021

Với sự tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ của Quý Khách hàng, trong năm 2021 đã có thêm hơn 282.000 hợp đồng liên kết chung mới tham gia tại Bảo Việt Nhân thọ, nâng tổng số hợp đồng liên kết chung có hiệu lực tại cuối năm 2021 lên 1,8 triệu hợp đồng và tổng tài sản của quỹ liên kết chung đạt hơn 63 nghìn tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, chúng tôi tin tưởng rằng, các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung của Bảo Việt Nhân thọ sẽ tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu của người dân Việt Nam về bảo hiểm, tiết kiệm và đầu tư. Giá trị Quỹ liên kết chung theo đó cũng sẽ tiếp tục được tăng trưởng nhanh, ổn định và bền vững trong năm 2022 và các năm tới.

Báo cáo thường niên Quỹ Liên kết chung năm 2021