Lãi suất 31/12/2020

Thông báo lãi suất đầu tư/tỷ lệ bảo tức công bố năm 2020 cho các sản phẩm truyền thống

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ thông báo các loại lãi suất/bảo tức như sau:

1. Lãi suất đầu tư/tỷ lệ bảo tức công bố cho năm 2020 cho các Quỹ chủ hợp đồng truyền thống

a. Lãi suất 7.0%/năm

Lãi suất trên được sử dụng để tính lãi chia (thêm) và tích lũy lãi chia được hưởng lãi theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ cho các Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ truyền thống có chia lãi cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 và chỉ áp dụng với Hợp đồng đã có hiệu lực từ đủ 2 năm trở lên, đồng thời Hợp đồng phải tiếp tục có hiệu lực trong năm 2021.

Lãi suất trên cũng được dùng để tích lũy Niên kim đến hạn nhưng chưa nhận của các sản phẩm Bảo hiểm niên kim nhân thọ, An Hưởng Điền Viên, An Bình Hưu Trí.

b. Lãi suất 6.25%/năm

Lãi suất trên được sử dụng để tính lãi chia (thêm) và tích lũy lãi chia được hưởng lãi theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ cho các Hợp đồng bảo hiểm truyền thống ( An Gia Tài Lộc, An Bình Thịnh Vượng, An Hưng Phát Lộc, An Hưng Thịnh Vượng ), quyền lợi lập nghiệp định kỳ ( An Sinh Lập Nghiệp , An Sinh Thành Tài) và quyền lợi duy trì hợp đồng sản phẩm An Hưng Phát Lộc đã phát sinh cho khoảng thời gian từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

Lưu ý: quyền lợi hưu trí đến hạn nhưng chưa nhận của các hợp đồng Hưu Trí Vững Nghiệp và Hưu Trí An Khang cũng được tích lũy với lãi suất trên do quyền lợi này hiện tại được quản lý trong Quỹ chủ hợp đồng không chia lãi

Lãi suất trên được sử dụng để tính quyền lợi duy trì Hợp đồng cho sản phẩm An Hưng Phát Lộc tương ứng với tỷ lệ quyền lợi duy trì Hợp đồng 2,25% áp dụng với các hợp đồng có phát sinh quyền lợi trong năm 2021, tức là đã có đủ hiệu lực từ 3 năm trở lên

c. Tỷ lệ bảo tức công bố 1.25%/năm

Tỷ lệ bảo tức công bố trên được sử dụng để tính bảo tức công bố cho các hợp đồng bảo hiểm An Bình Thịnh Vượng cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021.

2. Lãi suất đầu tư/tỷ lệ bảo tức dự kiến thực hiện trong năm 2021 cho Quỹ chủ hợp đồng truyền thống

a. Lãi suất đầu tư dự kiến 5.5%/năm

Lãi suất trên được sử dụng để tính lãi chia (thêm) và tích lũy lãi chia cho khoảng thời gian từ 01/01/2020 đến ngày hợp đồng chấm dứt hiệu lực do các nguyên nhân: Người được bảo hiểm bị chết/TTTBVV hoặc đáo hạn trong năm 2021.

Lãi suất trên cũng được sử dụng để tích lũy quyền lợi bảo hiểm định kỳ (bao gồm An Gia Tài Lộc, An Hưng Thịnh Vượng, An Bình Thịnh Vượng, An Hưng Thịnh Vượng), quyền lợi lập nghiệp định kỳ ( An Sinh Lập Nghiệp, An Sinh Thành Tài), niên kim đến hạn nhưng chưa nhận ( Bảo hiểm niên kim nhân thọ, An Hưởng Điền Viên, An Bình Hưu Trí) và quyền lợi hiện tại được quản lý trong Quỹ chủ hợp đồng không chia lãi

b. Tỷ lệ bảo tức dự kiến 1%/năm

Tỷ lệ bảo tực dự kiến được sử dụng cho sản phẩm An Bình Thịnh Vượng để tính bảo tức phát sinh (thêm) trong khoảng thời gian từ 01/01/2021 đến ngày hợp đồng chấm dứt hiệu lực do các nguyên nhân: Người được bảo hiểm bị chết/bị bệnh lý nghiêm trọng lần 2.

Lưu ý: Với các hợp đồng chấm dứt hiệu lực/nhận các quyền lợi bảo hiểm có kèm lãi chia/lãi tích lũy/ bảo tức trong khoảng thời gian từ 1/1/2021 cho đến ngày lãi suất/bảo thức trên được áp dụng trên chương trình quản lý hợp đồng thì Bảo Việt Nhân thọ sẽ không thực hiện điều chỉnh lãi chia/bảo tức hay quyền lợi bảo hiểm (theo các lãi suất nêu tại điểm 1 và 2 trên).

Từ khoá: lãi suất