Lãi suất 03/03/2014

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ thông báo lãi suất công bố cho năm 2013, lãi suất dự kiến năm 2014

Lãi suất công bố áp dụng cho năm 2013: 9,5%/năm. Lãi suất dự kiến áp dụng từ ngày 01/03/2014: 8,5%/năm.

Năm tài chính 2013 đã kết thúc, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ thông báo lãi suất công bố cho năm 2013, lãi suất dự kiến năm 2014 như sau:

1. Lãi suất công bố áp dụng cho năm 2013: 9,5%/năm

Lãi suất công bố trên được sử dụng để tính Giá trị kỹ thuật(và trong trường hợp này cũng là giá trị tài khoản hợp đồng) tại 31/12/2013 cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ liên kết chung. Tức là, lãi suất công bố này được áp dụng để xác định số lãi đầu tư chính thức phân bổ cho các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung cho thời gian từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013

2. Lãi suất dự kiến áp dụng từ ngày 01/03/2014: 8,5%/năm

Lãi suất này được sử dụng để tính Giá trị kỹ thuật cho các hợp đồng chấm dứt hiệu lực do các nguyên nhân như: Người được bảo hiểm bị chết/TTTBVV hoặc bên mua bảo hiểm chấm dứt hợp đồng theo quy định tại điều khoản hợp đồng.

Từ khoá: lãi suất